ការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័នសហគមន៍ / បណ្តាញថ្នាក់ជាតិ និងតំបន់