ពលរដ្ឋអនុវត្តន៍សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិ